Cooperation agreement

TUSSEN

FUNKEY BV,
met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Clematisstraat 10,

met ondernemingsnummer 0680.777.078,

hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Cobus VAN GHELUWE,

hierna genoemd “FUNKEY”

EN

{companyname},
met maatschappelijke zetel te {FULL_COMPANY_ADDRESS},

met ondernemingsnummer {VAT_NUMBER},

met e-mailadres ;
vertegenwoordigd door {USER_FIRST_NAME} {USER_LAST_NAME}, gedelegeerd bestuurder/zaakvoerder,

hierna genoemd de “PARTNER”

Hierna gezamenlijk genoemd de “Partijen”

NA HET VOLGENDE TE HEBBEN UITEENGEZET

FUNKEY voorziet op www.funkey.be een platform waar bedrijven, verenigingen of groepen  het ideale teamevent, een teambuilding of groepsactiviteiten kunnen zoeken en vervolgens boeken bij FUNKEY.

Met FUNKEY BIZZ gaat FUNKEY voor bedrijven een stap verder: aan grotere bedrijven wordt de mogelijkheid geboden van een eigen gepersonaliseerd teambuilding platform met een eigen url. Huidige overeenkomst omvat ook deze bedrijfseigen url’s als er wordt verwezen naar www.funkey.be.

Op FUNKEY FRIDAY worden verschillende teambuilding of groepsactiviteiten in de kijker gezet en biedt aan teambuilders de mogelijkheid verschillende activiteiten op één plaats testen.

FUNKEY organiseert zelf geen activiteiten en doet hiervoor beroep op partners.

De PARTNER organiseert teambuilding en of groepsactiviteiten (hierna ook: de ‘Activiteiten’).

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
1.1. FUNKEY plaatst de Activiteiten op het online platform funkey.be.

1.2. Per land wordt elke unieke activiteit slechts één maal aangeboden op het online platform funkey.be.

1.3. Na een offerte aanvraag van de Activiteiten krijgt de PARTNER – rekening houdend met de preferentiële of secundaire samenwerking - een melding, waarna de PARTNER zijn beschikbaarheden onmiddellijk doorgeeft. De PARTNER blokkeert de ingegeven beschikbaarheid veertien (14) dagen voor FUNKEY.

1.4 FUNKEY boekt de Activiteiten op basis van de offerte aanvraag en de doorgegeven beschikbaarheid binnen de veertien (14) dagen bij de PARTNER en dit conform de voorwaarden bepaald in de Overeenkomst.

2. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
2.1. De Overeenkomst treedt in werking op 21-07-2024 en wordt gesloten voor een bepaalde duur: de Overeenkomst loopt tot en met 31 december van het jaar volgend op het jaar van de datum van de inwerkingtreding van de Overeenkomst.

2.2. Behoudens opzegging van de Overeenkomst door één van de Partijen door een aangetekend schrijven ten laatste één (1) maand voor het einde van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor één (1) jaar.

3. PRIJS VAN DE ACTIVITEITEN
3.1. Bij aanvang van de Overeenkomst geeft de PARTNER de prijzen voor de Activiteiten door aan FUNKEY (hierna ook de ‘Prijs’). De Prijs blijft ongewijzigd tot het einde van het kalenderjaar.

3.2. De Prijs is identiek aan de prijzen waaraan de PARTNER de Activiteiten rechtstreeks aan haar klanten aanbiedt.

3.3. Behoudens aankondiging per e-mail van een wijziging van de Prijs voor het komende kalenderjaar door de Partner op het e-mailadres [email protected] ten laatste op 15 december, blijft de prijs ongewijzigd.

3.4. Bij een door de PARTNER aangekondigde wijziging van de Prijs conform Artikel 3.2 kan FUNKEY de Overeenkomst in afwijking van Artikel 2 alsnog opzeggen per aangetekend schrijven en dit uiterlijk in de tweede helft van de maand december.

3.5. Op basis van de Prijs factureert FUNKEY de geboekte Activiteiten aan de klant (Hierna ook de ‘Klant’).

4. VERGOEDING EN FACTURATIE
4.1. De PARTNER betaalt geen vergoeding aan FUNKEY voor het plaatsen van de Activiteiten op het online platform funkey.be.

4.2. De PARTNER factureert de Prijs van de Activiteiten met een korting van 15% aan FUNKEY.

4.3. De PARTNER factureert het aantal personen voor de Activiteiten zoals gecommuniceerd in de bevestigingsmail die zij krijgt van FUNKEY. Indien het werkelijke aantal verschilt, brengt de PARTNER FUNKEY hier onmiddellijk van op de hoogte.

4.4. De PARTNER factureert ten vroegste één dag na de afloop van de Activiteiten met een betalingstermijn van minimum veertien (14) dagen, intresten zijn verschuldigd na ingebrekestelling en conform de Wet op de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. De PARTNER kan geen voorschotfacturen uitschrijven tenzij Partijen dit per uitzondering voorafgaandelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.5. Indien de factuur van FUNKEY aan de Klant wordt geprotesteerd door de Klant gelet op problemen of gebeurtenissen tijdens de Activiteiten, brengt FUNKEY de PARTNER hiervan onmiddellijk op de hoogte en zoeken Partijen hiertoe een minnelijke en commerciële oplossing met de Klant. Indien het protest gegrond blijkt zal dit evenzeer doorwerken in de facturatie en betaling van FUNKEY naar de PARTNER toe.

5. ANNULERING VAN DE ACTIVITEITEN
5.1. Als een boeking geannuleerd wordt door overmacht (het weer, pandemie…) voorzien Partijen een voucher voor de Klant ten bedrage van eventueel door de Klant reeds betaalde voorschotten zodat de Activiteiten op een later moment georganiseerd kunnen worden.

5.2. In geval van eenzijdige annulering van de Activiteiten door de Klant zoeken Partijen een minnelijke en commerciële oplossing met de Klant.
Conform de algemene voorwaarden van FUNKEY blijft de Klant gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten, o.m. voor concept, research, enz. en van een schadevergoeding voor de door FUNKEY gederfde winst. Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op 50% van de prijs op de aanvaarde offerte, behoudens het recht van FUNKEY om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. In geval van eenzijdige annulering van de Activiteiten door de Klant minder dan veertien (14) dagen voor het geplande event blijft de Klant gehouden tot betaling van de prijs op de aanvaarde offerte.
Op basis van de bereikte oplossing factureert de PARTNER aan FUNKEY met toekenning van de korting zoals voorzien in Artikel 4.2..

6. PRIVACY
Alle persoonsgegevens van de Klant die FUNKEY naar aanleiding van de samenwerking deelt met de PARTNER worden conform de geldende privacywetgeving behandeld. De PARTNER engageert zich om alle persoonsgegevens ten laatste één (1) na het plaatsvinden van de Activiteiten te wissen, indien de Activiteiten virtueel plaatsvinden worden alle persoonsgegevens veertien (14) dagen na het plaatsvinden van de Activiteiten te gewist.

7. KWALITEIT
7.1. De Klant heeft de mogelijkheid om op funkey.be een recensie te schrijven en sterren uit te delen met betrekking tot de Activiteiten.

7.2. Bij negatieve recensies van de Activiteiten of een gemiddelde score van minder dan 4 sterren voor de Activiteiten kan FUNKEY per e-mail de samenwerking onmiddellijk beëindigen zonder opzeggingstermijn en dit in afwijking van Artikel 2.

8. FUNKEY FRIDAY
De PARTNER wordt mogelijks gevraagd door FUNKEY om deel te nemen aan FUNKEY FRIDAY. De deelname van de PARTNER aan FUNKEY FRIDAY is vrijwillig en gratis.

9. NIET -CONCURRENTIE
9.1. Als zowel FUNKEY als de PARTNER een offerte aanvraag krijgen van dezelfde aanvrager, dan wordt de aanvraag opgevolgd door degene die eerste de aanvraag heeft binnengekregen (het tijdstip van e-mail / offerteaanvraag is bepalend).

9.2. De PARTNER benadert de Klant niet actief in het kader van marketing of sales. Als dit toch gebeurt kan FUNKEY per e-mail de samenwerking onmiddellijk beëindigen zonder opzeggingstermijn en dit in afwijking van Artikel 2.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. FUNKEY garandeert geen minima aan offerte aanvragen noch kan zij garant staan voor de waarachtigheid van de ingevulde offerte aanvragen.

10.2. De partner verklaart verzekerd te zijn voor burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid bij {DOKAN_PARTNER_INSURANCE}. Bij wijziging van haar verzekering brengt de PARTNER FUNKEY hiervan onmiddelijk op de hoogte.

10.3 FUNKEY staat niet garant voor de feilloze werking van een computerconguratie, dit zowel door externe factoren (stroomuitval, bliksem, …) als door factoren eigen aan de computerconguratie (netwerkstoringen, …), waarbij o.m. onverwacht verlies van programma’s en/of gegevens kan optreden.

11. ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1. De algemene voorwaarden van FUNKEY staan op de website www.funkey.be en maken integraal deel uit van de Overeenkomst. Ondertekening van de Overeenkomst houdt een aanvaarding van de algemene voorwaarden in.

11.2. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen deze Overeenkomst en de algemene voorwaarden van FUNKEY, prevaleert deze Overeenkomst boven de algemene voorwaarden.

11.3.  Aanvaarding van de algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Adverteerder volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

11.4. Bij wijziging van de algemene voorwaarden wordt de Adverteerder hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

12. NIETIGHEID

12.1 De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der bepalingen van deze Overeenkomst brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang, tenzij dit het evenwicht tussen de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Partijen verstoort. In dat geval zullen de Partijen één of meerdere nieuwe bepalingen opnemen in de Overeenkomst, die hen toelaten, voor zover mogelijk, eenzelfde of gelijkaardig resultaat te bereiken.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
13.1. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en zal geïnterpreteerd worden volgens het Belgisch recht.

13.2. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze Overeenkomst zal, bij gebrek aan minnelijke regeling, worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent.

Opgemaakt op 21-07-2024.

De PARTNER verklaart zich door online bevestiging van de Overeenkomt akkoord met deze Overeenkomst. FUNKEY verklaart zich impliciet akkoord door het online aanbieden van de Overeenkomst.